Saalam Interchange (South)

Near by

  • Shahpur Saddar
  • Khushab